CHỨNG NHẬN SOL LAB ĐỦ TIÊU CHUẨN PHÒNG THÍ NGHIỆM

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 25/04/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn hoạt động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng;

Xét hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệp chuyên ngành xây dựng của

Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải pháp SOL (tên S.M.A.R.T cũ) và Biên bản đánh giá tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ngày 09/03/2018;

Công ty Cổ phần Vật liệu và Giải pháp SOL (tên S.M.A.R.T cũ) đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng với các chỉ tiêu thí nghiệm trong bảng Danh mục đã đăng ký với Bộ Xây Dựng. Mã số phòng thí nghiệm: LAS-XD 1764

Trở về trang tin tức

Chia sẻ: